Style OptionsClose X
 • slider  เทศบาลตำบลท่าจำปี ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Thajampee Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลท่าจำปีวิสัยทัศน์ & พันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจำปี

“ แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ”


พันธกิจ / ภารกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. สร้างความมั่นคงและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

๕. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยประชาชนมีส่วนร่วม


ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจำปี มีทั้งหมด 5 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

นายกเทศมนตรี

  นายพิจิตร อ้อยลี
  นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี

ปลัดเทศบาล

  นายสมบัติ อับดุลอารีย์
  ปลัดเทศบาลตำบลท่าจำปี

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ “เทศบาลตำบลท่าจำปี” โดยการตอบ แบบวัดความรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ssnlay ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

  เทศบาลตำบลท่าจำปี

  ขอเชิญชวนผู้มาใช้บริการ ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ซึ่งจัดทำ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

  ในวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566


แจ้งเหตุด่วน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พบปัญหา ? แจ้งได้