หน้าหลัก

กระดานถามตอบ (Q&A)

ติดต่อเรา
สำนักปลัด


วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจำปี

“การเกษตรก้าวหน้า มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน”


พันธกิจ / ภารกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

๒. การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. สร้างความมั่นคงและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

๖. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๗. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยประชาชนมีส่วนร่วม


ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจำปี มีทั้งหมด 6 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร